Základní činnosti střediska

 • Oblast poradenská
 • Oblast diagnostická
 • Oblast terapeutická
 • Oblast výchovně vzdělávací
 • Oblast metodické činnosti pro pedagogy a další odborné pracovníky.

 

Formy poskytovaných služeb  

 • Jednorázové poradenské intervence
 • Individuální činnosti s klientem
 • Činnosti s klientem a jeho rodinou
 • Skupinové činnosti s klienty
 • Poskytování dalších služeb rodinám klientů
 • Spolupráce se školami a školskými poradenskými zařízeními
 • Spolupráce s pobytovými odděleními středisek výchovné péče
 • Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a doprovázejícími organizacemi
 • Spolupráce se zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi v oblasti prevence a řešení rizikového chování klientů

 

Personální zajištění provozu 

Odborné činnosti ve středisku zajišťují plně kvalifikovaní speciální pedagogové a psychologové.

Základem činnosti ambulantního střediska jsou individuální poradenské aktivity s klienty a jejich rodinnými příslušníky. Podle aktuálních potřeb klientů a jejich poptávky v daném období mohou být organizovány skupinové aktivity (růstové nebo tematické vrstevnické skupiny, rodičovské skupiny, tvořivé dílny,…).

První kontakt se střediskem probíhá obvykle na základě telefonátu nebo e-mailové poptávky. Vstupní konzultaci s klientem (popř. zprostředkovatelem spolupráce) provádí speciální pedagog nebo psycholog.

Po vstupní konzultaci je na základě charakteristiky klienta (výchovné problematiky) a časových možností vyjednán termín pravidelných konzultací a určen klíčový pracovník (dále jen garant) klienta. Garant zpracovává na základě zakázky klienta a odborných vyšetření individuální výchovný plán. Jeho součástí je informovaný souhlas s poskytováním služby. 

Při ukončení spolupráce vypracuje garant závěrečnou zprávu, ve které vyhodnotí průběh a výsledky spolupráce a uvede další doporučení. Závěrečná zpráva je předána zákonnému zástupci či klientovi ve věku nad patnáct let nebo je mu průkazně doručena.

Pracovníci střediska dodržují profesní i lidské etické zásady vztahující se k jejich pracovním činnostem. Zásady vycházející ze základních etických principů poradenské a terapeutické práce a směřující k prospěchu a bezpečí klientů jsou:

 • Odbornost
 • Důvěrnost
 • Autentičnost
 • Pravdivost
 • Bezpečnost

Při poskytování jednorázové poradenské (krizové) intervence a směřování k jiné odborné pomoci pracovník střediska zvažuje své odborné možnosti a limity.

Cílem střediska je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším osobám porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest k řešení. Středisko provází své klienty v nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu řešení, ve kterém může dítě a jeho okolí naplňovat své vývojové potřeby a potenciál.

 

Informaci o možnosti podat stížnost či zpětnou vazbu ke kvalitě služeb  

Při podávání žádostí, stížností a návrhů postupuje klient následujícím způsobem. V případě klienta ambulantního oddělení předává žádost, stížnost nebo návrh garantovi ústní formou. Dále může předat písemnou nebo ústní žádost, stížnost či návrh vedoucímu střediska, který má 30 dní na její vyřízení. Klienti jsou informováni o možnosti stížnosti u ředitele DDŠ, SVP a ZŠ, Praha 2, zřizovatele střediska a u dalších institucí. Klient pořadí kroků využívá dle svého uvážení. Zákonný zástupce klienta postupuje obdobně.

Klienti mají možnost vyjádřit i anonymní formou své postřehy, připomínky a návrhy prostřednictvím schránky umístěné v čekárně ambulance SVP.

V otázkách zpracování osobních údajů je možno se obracet na pověřence GDPR uvedeného na stránkách: www.ddsp2.cz